Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Statut

Na osnovi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list Republike Slovenije št. 61/2006) je občni zbor Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje na svoji seji, dne 10.08. 2020, sprejel novo besedilo statuta, ki se glasi:

I. TEMELJNE DOLOČBE

1.) člen
Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje (v nadaljevanju Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok in odraslih.

2.) člen
Društvo je nevladna organizacija, ki deluje humanitarno in v javnem interesu.


3.) člen
Ime društva je: Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje. Sedež Društva je v Ljubljani. O naslovu društva ali njegovi spremembi odloča izvršni odbor.

4.) člen
Društvo ima svoj žig, ki je podolžne oblike, v sredini je napisano ime društva.

5.) člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik/ predsednica. Predsednik/predsednica je odgovoren za zakonito delo Društva.

6.) člen
Društvo se lahko poveže v zvezo s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji, katerih namen je opravljanje človekoljubnih dejavnosti.
Društvo deluje mednarodno in lahko sodeluje s sorodnimi zamejskimi, zdomskimi in mednarodnimi organizacijami. O vključitvi v mednarodne organizacije odloča izvršni odbor Društva.
Društvo lahko samostojno ali z drugimi ustanovi zavode ali podjetja, kot specifične organizacijske oblike izvajanja nekaterih programov. Iz imena in celostne podobe zavoda ali podjetja mora biti razvidno, da pripadajo Društvu.

II. NAMEN IN NALOGE

7.) člen

Namen in cilji društva so izobraževanje in informiranje posameznikov in javnosti o globalnih izzivih in problemih ter ozaveščanje o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic Društvo spodbuja posameznike k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi ter okolju odgovornemu načinu življenja. Društvo tudi nudi zaščito in podporo neprivilegiranim skupinam prebivalstva v Sloveniji in po svetu.


8.) člen

 

Društvo uresničuje svoj namen in cilje iz 7. člena statuta društva z naslednjimi nalogami:
•    izobraževanjem in ozaveščanjem o globalnih izzivih;

•    razvijanjem pedagoških gradiv na področju globalnega učenja;
•    predstavitvijo interesov, potreb in stališč otrok in ostalih neprivilegiranih skupin prebivalstva v javnosti;
•    vzpodbujanjem okoljskega zavedanja ter humanih medčloveških odnosov;
•    delovanjem na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in kulturne izmenjave;
•    promocijo načel in razvojem pravične trgovine v mednarodnih ekonomskih odnosih.

Društvo, v skladu s predpisi, opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, usklajene po Standardni kvalifikaciji dejavnosti:

·           47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (priložnostna prodaja lastnih izdelkov pravične trgovine)

·           85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (izobraževanje na področju človekovih pravic)

·           58.190 Drugo založništvo (izdajanje in prodaja informativnih publikacij s področij dejavnosti društva)

·           85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (svetovalna dejavnost)

·           90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (organiziranje kulturno-zabavnih prireditev)


III. ČLANSTVO

9.) člen
Članstvo v društvu je prostovoljno.
Društvo ima redne in častne člane.
Redni član Društva lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše pristopno izjavo, da želi postati član društva, da sprejema določila tega statuta ter se zavezuje, da se bo po njem ravnal ter plača članarino. Član postane, ko pokaže potrdilo o plačani članarini in ga potrdi izvršni odbor. To velja za osebe, starejše od 15 let. Član Društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.
Častni član društva je lahko fizična oseba. Naziv častni član podeljuje občni zbor na predlog članov ali organov Društva. Častni člani imajo pravico biti prisotni na sejah Društva, nimajo pa pravice odločanja.

10.) člen
Članstvo v Društvu preneha:
•    s prostovoljnim izstopom;
•    s črtanjem;
•    z izključitvijo;
•    s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz Društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta dve leti ni plačal članarine.
Člana se iz Društva izključi:
•    če grobo krši določila tega statuta in sklepe organov Društva;
•    če s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene ugled društva;
•    če zavestno ravna zoper interese in cilje Društva;
•    če je storil hudo kaznivo dejanje – po pravnomočnem sklepu pristojnega sodišča.

Pobudo za izključitev lahko poda izvršnemu odboru vsak član ali organ društva. Sklep o izključitvi člana sprejme izvršni odbor. Član, ki mu je izrečen ukrep izključitve, ima pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 30 dni od prejema pismenega sklepa na občni zbor društva. Sklep občnega zbora je dokončen.

11.) člen
Pravice članov so:
•    da volijo in so izvoljeni v organe Društva;
•    da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;
•    da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
•    da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

12.) člen
Dolžnosti članov so:
•    da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;

•   da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
•    da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva;
•    da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
•    da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva;
•    da varujejo ugled društva.

13.) člen
Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki: priimek in ime, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, poklic, funkcija.
Osebni podatki članov, vpisani v registru članstva, se uporabljajo le za potrebe društva.

14.) člen
Član prejme ob vpisu člansko izkaznico, ki je vodena pod zaporedno številko iz registra članstva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

15.) člen
Organi društva so:

•    občni zbor

•    izvršni odbor

•    nadzorni odborOBČNI ZBOR

16.) člen
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Člani ostalih organov društva imajo na zasedanju občnega zbora vse pravice člana, razen glasovanja o svoji razrešitvi in o svojih poročilih.
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno.

Seja občnega zbora lahko poteka tudi dopisno. V tem primeru sklicatelj seje članom občnega zbora po elektronski pošti pošlje vabilo in v njem določi tudi trajanje dopisne seje – čas, ki je na voljo za izrekanje o predlogih. Predlogi na dopisni seji so sprejeti, če se je z njimi strinjala več kot polovica članov, ki so se o teh sklepih izrekali, oziroma če nihče od članov ni zahteval sklica redne seje. V teh primerih mora sklicatelj v tridesetih dneh po zaključku neuspele dopisne seje sklicati redno sejo z enako vsebino.
Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.
Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

17.) člen
O sklicu občnega zbora in dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh članov.
Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Kadar občni zbor odloča o statutu, je sklep veljavno sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih članov društva.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov so praviloma tajne.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

18.) člen
Pristojnosti občnega zbora društva so:
•    sprejema statut in druge splošne akte;
•    sprejema sklepe o združevanju, vključevanju in sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami;
•    sprejme sklep o uporabi znaka;
•    odloča o višini članarine;
•    sprejema programske usmeritve in poročila organov;
•    sprejema zaključni račun za preteklo obdobje in predvideni finančni načrt za prihodnje obdobje;
•    voli, imenuje in razrešuje člane izvršnega odbora in nadzornega odbora;
•    voli, imenuje in razrešuje predsednika/predsednico društva.;
•    podeljuje naziv častnega člana;
•    odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora;
•    podeljuje priznanja in nagrade članom društva;
•    odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin, ki so v lasti društva;
•    odloča o dnevnem redu zasedanja občnega zbora.

IZVRŠNI ODBOR

19.) člen
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Izvršni odbor šteje 5 članov.
Sestavljajo ga:
•    predsednik/predsednica;

•    ter 4 člani.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov izvršnega odbora je 4 leta.

20.) člen
Naloge izvršnega odbora:

•    izvaja naloge iz letnega programa dela društva ter spremlja njegovo uresničevanje;
•    pripravlja predloge aktov društva;
•    pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;
•    skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
•    upravlja s premoženjem društva;
•    imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa društva ter predsednike le-teh;
•    imenuje predstavnika za sodelovanje na državni in mednarodni ravni;
•    oblikuje predloge za priznanja in nagrade;
•    sprejema normativne akte, s katerimi se urejajo delovna razmerja, sistematizacijo delovnih mest in osnove nagrajevanja zaposlenih;
•    odloča o spremembi naslova društva.

21.) člen
Sejo izvršnega odbora skliče predsednik/predsednica. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejme z večino glasov navzočih članov.

PREDSEDNIK/PREDSEDNICA

22.) člen
Predsednik/predsednica društva je zakoniti zastopnik društva in opravlja zlasti naslednje naloge:
•    predseduje občnemu zboru in izvršnemu odboru društva;
•    predstavlja organizacijo v javnosti, doma in v tujini;
•    sklicuje občni zbor;
•    sklicuje izvršni odbor;
•    je odgovoren/a za uresničevanje sprejetega programa društva;
•    opravlja druge naloge na osnovi pooblastil občnega zbora in organov ter statuta društva;
•    sklepa pogodbe o zaposlitvi.
Za svoje delo je odgovoren/a občnemu zboru društva, ki ga/jo voli in razrešuje vsake 4 leta.


NADZORNI ODBOR
23.) člen
Nadzorni odbor društva spremlja delovanja izvršnega odbora in drugih organov društva, izvajanje programa in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča občnemu zboru enkrat letno. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, ki ga tudi izvoli izmed svojih članov za dobo štirih let.
Nadzorni odbor šteje tri člane. Vodi ga predsednik/predsednica in ga sklicuje po potrebi, najmanj enkrat letno.
Njegovi sklepi so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov društva. lahko pa, brez pravice odločanja, sodelujejo na njihovih sejah.


V. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA

24.) člen
Društvo pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti:
•    s članarino;
•    s kandidiranjem na javne razpise, natečaje državnih organov, fondacij in drugih;
•    z darili, volili, prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev;
•    s sredstvi, pridobljenimi z različnimi akcijami zbiranja, ki so opredeljene v programu zbiranja sredstev (kulturno-zabavne prireditve, zbiranje sredstev za posamezne programe preko položnic, akcijami priznanih popustov pravnih oseb, itd.);
•    s strokovno-svetovalno dejavnostjo;
•    s prodajo knjig, revij ter drugih izdelkov s področja dejavnosti društva;
•    iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

25.) člen
Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Vse nepremičnine društva morajo biti vpisane v zemljiško knjigo in kataster občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.
Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

26.) člen
O uporabi materialnih in finančnih sredstev odloča občni zbor, izvršni odbor in pooblaščeni funkcionarji društva.
Finančno-materialno poslovanje društva mora potekati v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju društva, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva (standard št. 33).
Društvo ima svoj TRR račun pri NLB v Ljubljani.
Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani, pristojni organi in organi družbene kontrole.
Poslovanje je javno.
Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

27.) člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik/predsednica društva oz. z njegove/njene strani uradno pooblaščena oseba.

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

28.) člen
V skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad, ki ga sprejeme občni zbor, podeljuje društvo svojim članom priznanja in nagrade za uspešno opravljanje nalog društva.

VII. STROKOVNA SLUŽBA

29.) člen
Strokovne, organizacijske in finančno-materialne naloge za društvo opravlja strokovna služba.
Izvršni odbor in strokovna služba lahko s posebno pogodbo uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja delovnega prava. Strokovna služba je za svoje delo odgovorna izvršnemu odboru društva.
VIII. JAVNOST DELOVANJA

30.) člen
Delovanje društva je javno, za kar je odgovoren predsednik/predsednica društva.
Javnost delovanja se zagotavlja:
•    z vpogledom članov v zapisnike organov društva
•    preko oglasne deske in informativnega materiala društva
•    z javnostjo sej organov
•    preko javnih medijev.
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize in tiskovne konference ter na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in medijev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31.) člen
Društvo preneha obstajati:
•    na podlagi prostovoljnega razida po sklepu občnega zbora o prenehanju društva
•    po samem zakonu.
Ob prenehanju društva preide njegovo premoženje na SEZAM, združenje staršev in otrok v Ljubljani.

32.) člen
Statut je sprejel občni zbor društva in se uporablja od dneva sprejema, veljati pa začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.

Datum: Ljubljana, 10.08.2020
Predsednik društva: Barbara Vodopivec

 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si