Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Pretekli projekti

Svetovne lutke

Vsebina:
Namen projekta Svetovne lutke je bil ljudi z migrantskim ozadjem, ki že imajo nekaj izkušenj s področja gledališča, glasbe in/ali globalnega učenja, usposobiti, da so svoje talente lahko razvili v ustrezen kulturni produkt, ki jim bo olajšal dostop do trga dela. Gre za edinstven projekt, ki je udeležence usposabljanja prek lutkarstva in glasbene dejavnosti seznanil s temami globalnega učenja in jih naučil, kako te teme približati mlajšim generacijam.

V okviru projekta je nastala predstava Rešilni čoln. Projekt je prek Evropskih socialnih skladov financiralo Ministrstvo za kulturo. 

Pričetek:
03. 06. 2013
Zaključek:
31. 08. 2014
Kontakt:
Ajda Pistotnik, Tina Lazar, info@humanitas.si
Povezava:

Central European Network for Global Responsibility (CENGR)

Vsebina:
Projekt CENGR je nadaljevanje projekta “Mreža Centrov za globalno učenje v Srednji Evropi”. Projekt je zagotovil delovanje in nadgradnjo Centrov za globalno učenje – specializiranih knjižnic v vseh partnerskih državah. V okviru projekta je bila izvedena raziskava o poznavanju koncepta globalnega učenja med pedagoškimi delavci in njegovi vpetosti v osnovne in srednje šole ter fakultete. Potekale so delavnice na šolah, treningi za učitelje in multiplikatorje, organizirana pa sta bila tudi dva mednarodna seminarja za trenerje v Avstriji in Sloveniji.

 

Pričetek:
01. 03. 2011
Zaključek:
28. 02. 2014
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:
Suedwind Agentur, Avstrija: http://www.suedwind-agentur.at
SCCD, Slovaška: http://www.sccd-sk.org
Anthropolis, Madžarska: http://www.anthropolis.hu

Svet v nakupovalnem vozičku (World in a shopping cart)

Vsebina:
Namen projekta je bil izboljšati zavedanje med potrošniki (zlastimi mladimi) o številnih vprašanjih, ki so povezana s proizvodnjo dobrin za našo vsakdanjo uporabo. Poseben poudarek je bil na življenjskih razmerah proizvajalcev teh dobrin in okoljskih posledicah proizvodnje. Mlade želimo motivirati za kritično razmišljanje o učinkih potrošniške družbe ter za spremembo svojih vzorcev potrošnje v bolj družbeno odgovorno in okoljsko vzdržno. Glavne ciljne skupine projekta so predstavljalo mladi od 14 do 19 leta ter srednješolski in osnovnošolski učitelji. 
Pričetek:
01. 01. 2010
Zaključek:
31. 12. 2012
Kontakt:
Rene Suša, info@humanitas.si
Partnerji:
NaZemi – společnost pro fair trade http://www.fairtrade.cz/
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica http://www.zivica.sk/
Fair Trade Hellas http://www.fairtrade.gr/
EIC http://www.ecocrete.gr/

Global State of the Art

Vsebina:
Projekt je prek participatornih gledaliških tehnik (še posebej t.i. Theatre of the Opressed tehnike) dvigal ozaveščenost ter promoviral izobrazbo za razvoj. Hkrati je spodbujal mlade, da delujejo v smeri družbenih sprememb in si z vrstniki izmenjujejo znanje. Gledališče je predstavljalo forum kreativnega in kolektivnega učenja o globalni soodvisnosti, vzrokih in učinkih globalne neenakosti, pomembnosti človekovih pravic, kot tudi milenijskih razvojnih ciljih, hkrati pa tudi o odgovornosti in vlogi vsakega posameznika, da se aktivno vključi v reševanje tovrstnih vprašanj. Projekt je vključeval naslednje aktivnosti: trening seminar, delavnice za mentorje, organizacijo mreže mentorjev, ki so vodili skupine mladih, izdajo priročnik, mednarodni festival idr. 
Pričetek:
01. 04. 2010
Zaključek:
31. 12. 2012
Kontakt:
Nina Arnuš, info@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:
Ekvilib inštitut http://www.ekvilib.org/
Zavod Voluntariat http://www.zavod-voluntariat.si/
Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation –VIDC) 

F.R.A.M.E. (Pravični in odgovorni ukrepi na območju Sredozemlja)

Vsebina:
Cilji projekta zajemajo izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev za marginalizirane kmete in obrtnike (zlasti v sredozemskih partnericah (MPC)) s pomočjo širjenja zavesti ciljnih skupin o Barcelonskem procesu in o pravični trgovini, odgovornem turizmu, odgovorni potrošnji in kulturnih izmenjavah kot o konkretnih načinih za promocijo Sredozemske strategije za trajnostni razvoj (MSSD). 
Pričetek:
01. 06. 2009
Zaključek:
31. 05. 2012
Kontakt:
Rene Suša, info@humanitas.si
Partnerji:
Consorzio CTM Altromercato http://www.altromercato.it/
ViaggieMiraggi http://www.viaggiemiraggi.org/
Pangea-NienteTroppo http://www.commercioequo.org/
Koperattiva Kummerc Gust http://www.l-arka.org/
Fair Trade Hellas http://www.fairtrade.gr/
Equação http://www.equacao.comercio-justo.org/
Ideas http://www.ideas.coop/

Do trajnostnega razvoja preko odgovornega turizma in pravično-trgovinskega povezovanja v Burkina Fasu

Vsebina:
Projekt je nadaljevanje in hkrati nadgradnja projektov, ki v Brukina Fasu - v mestu Bobo Dioulasso - potekajo od leta 2006. 
Namen projekta je bil povečati prihodek lokalne skupnosti Bobo Dioulasso, še posebej članov društva Kafuli, okrepiti ekonomsko in družbeno moč pravično-trgovinskih proizvajalk in proizvajalcev terohraniti naravno in kulturno dediščino lokalne skupnosti prek vzpostavitve odgovornega turizma v Bobo Dioulassu in širjenja pravične trgovine v Burkina Fasu. Namen projekta je tudi ozaveščanje slovenskih turistov in turističnih agencij o pomenu trajnostnega in odgovornega turizma ter krepitev povezovanja in sodelovanja med organizacijami s področja trajnostnega razvoja v Burkina Fasu z namenom utrjevanja moči in vpliva civilne družbe. 
Pričetek:
01. 03. 2010
Zaključek:
30. 06. 2011
Kontakt:
Barbara Vodopivec, info@humanitas.si
Partnerji:
Association Kafuli http://www.kafuli.org/
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj http://www.umanotera.org/

WATER – Water Access Through the Empowerment of Rights

Vsebina:
Rdeča nit projekta je voda kot osnovna človekova pravica ter dostop do vode v državah razvoja. V ta namen je bila med drugim organizirana kampanja ter vrsto drugih aktivnosti (npr. vodni misionarji).
Pričetek:
01. 01. 2008
Zaključek:
31. 12. 2010
Kontakt:
Povezava:
Partnerji:

Mreža Centrov za globalno učenje v Srednji Evropi - Network of Global Education Resource Centres (GERC) in Central Europe

Vsebina:
V okviru projekta so bili v vseh partnerskih državah vzpostavljeni Centri za globalno učenje, ki delujejo kot knjižnice s strokovnim in pedagoškim gradivom ter obenem nudijo prostor za srečanja posameznikov in skupin, zainteresiranih za teme globalnega učenja. Izvedena sta bila dva mednarodna seminarja, na Madžarskem in Slovaškem, oblikovana in izdana pa je bila tudi delavnica na temo globalnega učenja. 
Pričetek:
01. 12. 2008
Zaključek:
01. 12. 2010
Kontakt:
Katja Mrak, Tina Lazar, info@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:

A.W.A.R.E. – Action for Wide Awareness Rising in Europe

Vsebina:
Splošni cilj projekta je bil dvig javne zavesti glede razvojnih vprašanj ter spodbujanje izobraževanja za razvoj v EU, oboje s posebnim poudarkom na 4 novih državah članicah (Romuniji, Bolgariji, Sloveniji in Madžarski) ter vzpostavitev Evropske mreže za ozaveščanje o razvojnih vprašanjih, ki bo spodbujala iniciative ozaveščanja v formalnem in neformalnem izobraževanju. Skozi razprave in konkretne predloge osredotočene na vprašanje zagotovitve osnovnošolske izobrazbe za vse otroke - drugega milenijskega cilja (geografska prioriteta je podsaharska Afrika), je mreža neposredno vključevala mlade v Evropi.
Pričetek:
01. 05. 2009
Zaključek:
31. 10. 2010
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:
Občina Padova http://www.padovanet.it/index.jsp
Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale http://www.cogescoop.it/
Zeit!Raum – Verein für soziokulturelle Arbeit http://www.zeitraum.org/
Gemeinnuetzige Entwicklungszusammenarbeit GmbH (GEZA) http://www.geza.at/
Fundatia Floarea Ialomiteana 
ZNAM I MOGA - KNOW AND CAN Association http://www.znamimoga.org/
BOCS – Bokor Oko Csoport Alapitvany http://bocs.eu/
Zavod Voluntariat http://www.zavod-voluntariat.si/

Raising awareness of the development impact of our life-style (TUDI JAZ)

Vsebina:
Projekt je poskušal spodbuditi posameznike, da prevzamejo okolju bolj prijazen življenjski slog, ter povečati ozaveščenost o posledicah, ki jih ima posameznikov način življenja na razmere v svetu. 
Pričetek:
15. 05. 2008
Zaključek:
14. 05. 2010
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:
Focus, društvo za sonaraven razvoj http://focus.si/
Ekvilib inštitut http://www.ekvilib.org/
Društvo Afriški center http://afriski-center.si/vsebine/home
Forum Umwelt und Entwicklung http://www.forum-ue.de
Embracing Hidden Talents Network http://www.embracingtalents.org

Šole delujejo globalno - Schools Act Globally

Vsebina:
Projekt na primeru trgovine s kmetijskimi izdelki (sladkorjem, bananami, rižem ipd.) osvetljuje soodvisnost držav Severa (Evropa, ZDA, Japonska) in Juga (afriških, azijskih in latinsko-ameriških držav v razvoju).
Pričetek:
01. 01. 2007
Zaključek:
31. 12. 2009
Kontakt:
Rene Suša, info@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:

Predelava bombaža v ženskih rokah

Vsebina:
Glavni namen projekta je bil opolnomočenje žensk tkalk in predelovalk blaga v Burkina Fasu v smislu zagotavljanja večje ekonomske in socialne neodvisnosti, in sicer s spodbujanjem kakovosti njihovih proizvodov, širjenja trga zanje ter samostojnega delovanja v ekonomskem in socialno-družbenem smislu v smeri proti oblikovanju samostojnega združenja, kooperative.
Pričetek:
01. 05. 2009
Zaključek:
31. 10. 2009
Kontakt:
Katja Celin, info@humanitas.si
Partnerji:
Association Kafuli http://kafuli.org/

Družbena odgovornost v svetu danes in jutri

Vsebina:
Cilji projekta so bili: izboljšati razumevanje kultur in različnosti v sodobnem svetu; povečati komunikacija med posamezniki iz različnih kulturnih, geografskih in socialnih okolij (medkulturnost vs. multikulturnost); prepoznati predsodke, stereotipe v vsakdanjem življenju in jih premagovati; reševati konfliktnih situacij na miren način; širiti idejo medkulturnega učenja in izobraževanja za razvoj ter ju vključiti v izobraževalni sistem.
Pričetek:
01. 01. 2006
Zaključek:
31. 12. 2008
Kontakt:
Nina Vodopivec, info@humanitas.si

Spletna učilnica

Vsebina:
V okviru projekta smo na Humanitasovo spletno stran dodali Spletno učilnico, kjer so na enem mestu zbrane objave naših delavnic: tako materiali za izvedbo delavnic kot tudi dodatna gradiva/informacije in slike s teh delavnic; oboje tako za učitelje/mentorje kot tudi za učence/dijake. Spletna učilnica je namenjena nadaljnji objavi vseh e-materialov Humanitasa in povezav, ki bodo nastali v prihodnjih projektih.
Pričetek:
01. 02. 2008
Zaključek:
01. 11. 2008
Kontakt:
Barbara Vodopivec, Manca Poglajen, info@humanitas.si

Role of NGDOs in Development Education and Awareness Raising – The Presidency Project of Slovenian NGOs

Vsebina:
Projekt slovenskih NVO za čas predsedovanja Slovenije EU je vseboval več mikroprojektov. Humanitas je sodeloval kot vodja mikroprojekta Globalno učenje (GU) – Development Education, v katerem sta sodelovala še Zavod Voluntariat in Društvo Afriški center. Skozi mikroprojekt smo si prizadevali za večjo prepoznavnost GU, v ta namen pa smo podprli čim boljše sodelovanje med različnimi akterji na tem področju. Pri tem smo uredili Manifest predsedovanja, ki predstavlja celotni projekt, kot tudi posamezne tematike in njihov pomen ter NVRO slovenski javnosti, pripravili analizo sistemov GU v evropskih državah ter na njih osnovo za strategijo GU v Sloveniji in pomagali organizirati mednarodno konferenco v Ljubljani. 
Pričetek:
01. 10. 2007
Zaključek:
01. 09. 2008
Kontakt:
Mateja Kraševec, Rene Suša, Manca Poglajen, mateja@humanitas.si
Partnerji:
SLOGA http://www.sloga-platform.org/
Slovenska filantropija http://filantropija.org/
SEECRAN - Akcijska mreža za otrokove pravice v jugovzhodni Evropi 
IAS 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja http://www.drustvo-sos.si/
Društvo Ključ http://drustvo-kljuc.si/
Focus - društvo za sonaraven razvoj http://www.focus.si/
Ekvilib inštitut http://www.ekvilib.org/
Zavod Voluntariat http://www.zavod-voluntariat.si/
Društvo Afriški center 

Usposabljanje mladine za dejavnost umetne obrti

Vsebina:
Namen projekta je bil usposobiti mladino v Bobo-Dioulassu (Burkina Faso) za umetnostno obrt in izdelavo izdelkov, ki bi bili naprodaj v 3MUHAH. Rezultati: prilagojena izvedba delavnic zaradi ramadana in šolskih počitnic, in sicer predvsem ukvarjanje z blagom (barvanje, potiskanje, izboljšava izdelkov) in nakitom (perle in uporaba odpadnih materialov). Projekt je omogočil tudi nastanek slovenske različice spletne strani organizacije Kafuli (http://kafuli.org).
Pričetek:
04. 09. 2008
Zaključek:
04. 10. 2008
Kontakt:
Manca Poglajen, info@humanitas.si
Povezava:

Uniting – Challenging Society for Global Action

Vsebina:
Namen projekta je bil informirati mlade in širšo javnost o vlogi in možnostih mednarodnega prostovoljskega dela v povezavi z aktivnostmi globalnega učenja. V okviru projekta je bila izdana brošura »VIDI! – Globalno prostovoljstvo in učenje za razvoj«, organiziran je bil seminar »Vloga prostovoljnega dela v globalnem razvoju«, oblikovani so bili minimalni standardi za mednarodno prostovoljsko delo ter postavljena je bila internetna stran www.globalnoprostovoljstvo.si.
Pričetek:
30. 09. 2007
Zaključek:
30. 08. 2008
Kontakt:
Povezava:
Partnerji:
Zavod Voluntariat http://www.zavod-voluntariat.si/
Slovenska Filantropija http://www.filantropija.org/
MIC http://www.mic.si/
Društvo Afriški center 
Horizont 300 http://www.horizont3000.at/

Eight Goals for a Single World

Vsebina:
S projektom smo želeli predstaviti razvojne milenijske cilje in jih narediti bolj vidne med širšo javnostjo. V ta namen so bili izdelani plakati, ki na kratko predstavljajo vsakega od milenijskih ciljev, in brošura s podrobnimi opisi vsakega od ciljev. Plakati in brošura so bili izdelani v dveh jezikih - v slovenščini in v nemščini. V Sloveniji je bilo v okviru projekta postavljenih 5 razstav (Ljubljana, Izola, Ravne na Koroškem, Kranj, Veržej) s spremljajočimi predavanji, poleg tega pa so bili plakati razstavljeni še ob dveh priložnostih, na tiskovni konferenci Unicefa in v okviru Šole pod soncem. 
Pričetek:
01. 09. 2007
Zaključek:
31. 08. 2008
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Partnerji:

Local community empowerment through the community centre

Vsebina:
Cilj projekta je bil povečati pismenosti in dostop do informacij v kraju Busua, v okolici ganskega glavnega mesta Akra. V ta namen je bil zgrajen skupnostni center s knjižnico, kjer potekajo predavanja/seminarji/delavnice in druga izobraževanja, še posebej na temo HIV/AIDS, zlorabe drog in podobno.
Pričetek:
01. 09. 2007
Zaključek:
01. 08. 2008
Kontakt:
Partnerji:

Predsedovanje.si

Vsebina:
V prvi polovici leta 2008 (januar-junij) je društvo Humanitas sodelovalo pri urejanju in koordiniranju informacijsko-komunikacijskega spletnega portala Predsedovanje.si, projekta nevladnih organizacij za sodelovanje in vključevanje v predsedovanje Slovenije EU. Z njimi smo slovenske nevladne organizacije poskušale prispevati k čim boljši (odprti, vključujoči) izvedbi predsedovanja. Društvo Humanitas je vzpostavilo in koordiniralo Steber Medkulturnega dialoga na portalu Predsedovanje.si, ki je bil namenjen informiranju o pomenu kulturnih razlik in povezovanju s širšo javnostjo pri razbijanju predsodkov ali stereotipov o različnosti in senzibilizaciji ljudi za različnost. Delo društva je poleg informiranja in povezovanja različnih javnosti zajelo tudi vzpostavljanje in koordiniranje razprav na spletnem blogu v okviru portala.
Pričetek:
01. 01. 2008
Zaključek:
01. 07. 2008
Kontakt:
Nina Vodopivec, Živa Gobbo, Tatjana Vokić, info@humanitas.si

Sustainable Lifehoods in the Mediterranean and the Barcelona Process

Vsebina:
Namen projekta je bil predstaviti javnosti realno sliko uspeha oz. neuspeha Barcelonskega procesa in razkorak med dojemanjem doseženega na ravni EU institucij in na ravni civilne družbe v mediteranskih državah.
Pričetek:
01. 04. 2006
Zaključek:
01. 10. 2007
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Partnerji:
Kopin http://www.kopin.org/
Friends of the Earth Cyprus http://foecyprus.weebly.com/
MEDIATE 

Building Development Education and Intercultural Learning Foundations in Slovenia

Vsebina:
Tematsko je bil projekt fokusiran na medkulturni dialog in izobraževanje za razvoj. Osrednji del projekta je bil namenjen raziskavi, ki je nastala kot primerjalna analiza nacionalnih kurikulov, učnih načrtov in zakonodaje s področja predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole med Finsko, Estonijo in Slovenijo. Pomemben sestavni del so bila tudi izobraževanja bodočih mentorjev delavnic na šolah ter ostalih morebitnih multiplikatorjev (izpeljana v sodelovanju z avstrijskimi partnerji) ter vzpostavitev baze učnih materialov iz obravnavanega področja (dostopna na spletni strani Humanitasa).
Pričetek:
01. 06. 2006
Zaključek:
01. 08. 2007
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Partnerji:
Welthaus Graz http://graz.welthaus.at/

Intercultural centre - Intercultural Education and Communication

Vsebina:
S projektom je bil vzpostavljen medkulturni center, ki nudi informacije, knjižnico, dostop do interneta ter možnost druženja med različnimi skupinami migrantov z namenom lažje integracije v slovensko družbo.
Pričetek:
01. 01. 2004
Zaključek:
31. 12. 2004
Partnerji:
Slovenska filantropija http://www.filantropija.org/

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si